Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maraise.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11- Nakoming en extra garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, verwerft en deze zaken, door Maraise.nl worden geleverd.

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

• Dag: kalenderdag;

• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Maraise.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Maraise.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Maraise.nl

Ruitercamp 153

3992 BZ Houten

Telefoonnummer: 06-16127546 (op werkdagen bereikbaar tussen 17.00 en 22.00 uur)

KVK nummer: n.v.t.

Btw-identificatienummer: 0532.10.566

Artikel 3 Toepasselijkheid

•Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maraise.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Maraise.nl en consument.

•Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Maraise.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Maraise.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 Het aanbod

•Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

•Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

•Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

•De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

•Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maraise.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Maraise.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

•Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Maraise.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Maraise.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

•Maraise.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Maraise.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

•Maraise.nl zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

•Het e-mail adres waar de klant met klachten terecht kan;

•de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

•de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

•de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

•indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

•De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Maraise.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

•De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, het product heeft ontvangen, of:

•als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,  het laatste product heeft ontvangen. Maraise.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

•als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

•Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

•De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

•De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Maraise.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

•Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Maraise.nl.

•Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

•De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

•Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

•De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Maraise.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Maraise.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen..

•Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

•Als Maraise.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

•Maraise.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

•Maraise.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

•Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Maraise.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

•Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd.

•. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 Nakoming overeenkomst en extra garantie

•Maraise.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 12 Levering en uitvoering

•Maraise.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

•Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Maraise.nl kenbaar heeft gemaakt.

•Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Maraise.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren.

•Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Maraise.nl tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 13 Betaling

•Tenzij anders is overeengekomen dient vooraf te worden betaald aan Maraise.nl.

•De volgende betaalwijze is mogelijk: Paypal.

•De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Maraise.nl te melden.

Artikel 14 Klachtenregeling

•Klachten over de geleverde producten dienen via het e-mailadres van Maraise.nl info@maraise.nl binnen 14 dagen gemeld te worden.

Artikel 15 Geschillen

•Op overeenkomsten tussen Maraise.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Maraise.nl

Ruitercamp 153

3992 BZ Houten

info@maraise.nl

Ik/Wij* deel/delen* u mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende produkten:

Herroept/herroepen*.

Besteld op*/ontvangen op*

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening consument (en) alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend).

Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.